រោងចក្រម៉ាស៊ីនល្បែងកីឡា - អ្នកផលិតម៉ាស៊ីនហ្គេមកីឡាចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់