ផ្នែកនៃរោងចក្រម៉ាស៊ីន - ផ្នែកចិននៃអ្នកផលិតម៉ាស៊ីនអ្នកផ្គត់ផ្គង់