រោងចក្រម៉ាស៊ីនពានរង្វាន់កន្ត្រៃ - អ្នកផលិតម៉ាស៊ីនពានរង្វាន់កន្ត្រៃចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់