រោងចក្រតារាងបាល់ទាត់ - អ្នកផលិតតារាងបាល់ទាត់ចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់