រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនប្រដាល់អ្នកប្រដាល់ - អ្នកផលិតម៉ាស៊ីនល្បែងអ្នកប្រដាល់ចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់