រោងចក្រម៉ាស៊ីនឆ្នោត - ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនឆ្នោតចិន - អ្នកផ្គត់ផ្គង់