រោងចក្រល្បែងអាល់កៃ - ក្រុមហ៊ុនផលិតល្បែងប្រយុទ្ធអាល់កៃដាប្រទេសចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់